شورای اسلامی
موافقت با خرید انواع کابل روشنایی و کابل شبکه جهت ساختمان جدید
موافقت با خرید انواع کابل روشنایی و کابل شبکه جهت ساختمان جدید