شهرداران و سرپرستان شهردارى شاهرود قبل از انقلاب اسلامى

 

اسامی شهرداران و سرپرستان از تاریخ۱۲/۰۴/۱۳۲۸  لغایت  ۱۷/۱۲/۱۳۴۷

۱

اصغر زمانى

از

۱۲/۰۴/۲۸

تا

۲۴/۱۱/۲۹

۲

مصطفى هوشنگ داراب نیا

از

۲۴/۱۱/۲۹

تا

۱۰/۱۰/۳۰

۳

حسین عاطفى

از

۱۵/۱۰/۳۰

تا

۱۲/۰۶/۳۵

۴

هاشم جعفرزاده

از

۱۲/۶/۳۵

تا

۷/۱۲/۳۵

۵

عظیم یوسف زاده

از

۷/۱۲/۳۵

تا

۱۴/۰۲/۳۶

۶

حسین عاطفى

از

۱۴/۰۲/۳۶

تا

۹/۰۶/۴۰

۷

شهاب الدین مشکوتى

از

۹/۰۶/۴۰

تا

۲۵/۰۳/۴۲

۸

عنایت ا۰۰۰ خالدى

از

۲۵/۰۳/۴۲

تا

۱۵/۱۲/۴۲

۹

محمدحسن صادقیان

از

۲۱/۱۰/۴۶

تا

۱۷/۱۲/۴۷

اسامی شهرداران و سرپرستان ازتاریخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۷ لغایت ۱۳۵۷/۰۹/۰۸

۱۰

رضا اخیانى

از

۱۷/۱۲/۴۷

تا

۶/۲/۴۸

۱۱

على اصغر فرشاد

از

۶/۲/۴۸

تا

۱۵/۴/۴۸

۱۲

محمدحسن مولوى

از

۲۳/۴/۴۸

تا

۳۱/۶/۴۸

۱۳

على صدیقى

از

۳۱/۶/۴۸

تا

۱۸/۳/۴۹

۱۴

محمد پازوکى

از

۱۸/۳/۴۹

تا

۱۸/۳/۵۱

۱۵

سیدعلیرضا میرى

از

۱۸/۳/۵۱

تا

۱۲/۹/۵۵

۱۶

محمد نورى

از

۱۲/۹/۵۵

تا

۸/۹/۵۷

۱۷

از

تا

۱۸

از

تا

 

 

شهرداران و سرپرستان شهردارى شاهرود بعد از انقلاب اسلامى
اسامی شهرداران و سرپرستان از تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۵۸  لغایت ۰۵/۰۵/۱۳۶۴

۱

آقاى سیدعلى سادات کیایى

از

۱۲/۲/۵۸

تا

۱۹/۴/۵۸

۲

محمدحسن صادقیان

از

۲۰/۴/۵۸

تا

۲۰/۵/۵۸

۳

آقاى سیدعلى سادات کیایى

از

۲۰/۵/۵۸

تا

۱۷/۴/۵۹

۴

محمدباقر کلاته ملائى

از

۲۶/۴/۵۹

تا

۱۸/۳/۶۰

۵

مجید کلاته جارى

از

۱۸/۳/۶۰

تا

۱۰/۵/۶۰

۶

على درویش شهربابکى

از

۱۰/۵/۶۰

تا

۵/۴/۶۱

۷

سیدعلرضا میرمحمدعلى

از

۵/۴/۶۱

تا

۵/۸/۶۲

۸

على درویش شهربابکى

از

۷/۸/۶۲

تا

۵/۱۲/۶۲

۹

سیدعلیرضا میرى

از

۶/۱۲/۶۲

تا

۵/۵/۶۴

اسامی شهرداران و سرپرستان ازتاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۶۴لغایت ۰۹/۰۶/۱۳۸۰

۱۰

نصرت ا۰۰۰ دهقانپور

از

۱۲/۵/۶۴

تا

۲۵/۶/۶۴

۱۱

سیدعلیرضا میرى

از

۲۵/۶/۶۴

تا

۲۵/۴/۶۶

۱۲

نورا۰۰۰ مصلحى

از

۱۳/۴/۶۶

تا

۲۰/۳/۶۸

۱۳

سیدمحمدرضا حسنى طباطبائى

از

۷/۳/۶۸

تا

۱۰/۲/۶۹

۱۴

احمد مهدوى

از

۱۳/۲/۶۹

تا

۹/۳/۷۰

۱۵

حسین حاجى آسیابان

از

۹/۳/۷۰

تا

۲۳/۸/۷۱

۱۶

رمضان بالارستاقى

از

۱۱/۸/۷۱

تا

۳۰/۴/۷۳

۱۷

محمد جیرانى

از

۱/۵/۷۳

تا

۳۰/۶/۷۳

۱۸

رمضانعلى باقرى

از

۳۱/۶/۷۳

تا

۹/۶/۸۰

اسامی شهرداران و سرپرستان از تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۸۰  لغایت امروز

۱۹

محمدمهدى اخیانى

از

۱۳/۶/۸۰

تا

۳۰/۱۱/۸۰

۲۰

حسن کردى

از

۱/۱۲/۸۰

تا

۱۵/۹/۸۲

۲۱

حمید یعقوب نژاد

از

۱۶/۹/۸۲

تا

۱۲/۴/۸۵

۲۲

رضا على بیک اف

از

۱۳/۴/۸۵

تا

۱۲/۷/۸۵

۲۳

حمید یعقوب نژاد

از

۱۳/۷/۸۵

تا

۸/۲/۸۶

۲۴

رضا على بیک اف

از

۹/۲/۸۶

تا

۹/۴/۸۶

۲۵

ناصر حاج محمدى

از

۱۰/۴/۸۶

تا

۱۸/۱۲/۸۹

۲۶

محمد جیرانی

از

 ۱۹/۱۲/۸۹

تا

۱۲/۹/۱۳۹۲

۲۷

سید حسن میرفانی

از

۱۲/۹/۹۲

تا

۹۶/۶/۱

۲۸

 جواد وفایی

 از

۹۶/۶/۱

تا

۹۶/۸/۲۱

 ۲۹  محسن احمدی  از  ۹۶/۸/۲۲  تا           ۹۸/۱۲/۲۸
 ۳۰  جعفر ختیال از ۹۸/۱۲/۲۸  تا ۹۹/۲/۱۰
 ۳۱  علیرضا حاجی محمد علی  از ۹۹/۲/۱۰ تا
۱۴۰۰/۰۵/۱۴
 ۳۲  جواد وفایی از  ۱۴۰۰/۰۵/۱۵  تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
 ۳۳  محسن احمدی از  ۱۴۰۰/۰۸/۱۵  تاکنون

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.